Logo Anty-Plagiat.pl Anty-Plagiat.pl


Dane adresowe firmy:


Regulamin świadczenia usług


§ 1. Definicje

 1. Produkt - aplikacja Antyplagiat sprzedawana za pośrednictwem strony internetowej oraz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Produktu.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Boniecki Consulting, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5030074632, REGON 385617618.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sprzedaży przez internet), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży Produktu za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej produktu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną współistniejących systemów.

§ 3. Składanie zamowienia

 1. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkt możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Cena Produktu jest podana w polskich złotych i jest ceną brutto (uwzględniającą podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać jedną z dostępnych metod płatności, a następnie wypełnić formularz zamówienia oraz opłacić zamówienie w określonym terminie, który wynosi maksymalnie 7 dni.

§ 4. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Aktualna lista dozwolonych metod płatności znajduje się na stronie: https://anty-plagiat.pl/payments.html
 2. Potwierdzenie płatności w serwisie zapewniają Instytucje pośredniczące, wskazane w § 4.1.
 3. Dostawa Produktu jest całkowicie darmowa i odbywa się drogą elektroniczną. Po dokonaniu płatności, Klient w ciągu kilku minut otrzyma maila z linkiem do pobrania aplikacji oraz kluczem licencyjnym. Proces wysyłki maila do Klienta jest zautomatyzowany. W skrajnych przypadkach wysyłka maila do Klienta może się wydłużyć do 48 godzin od momentu dokonania płatności.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na cały świat.

§ 5. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie internetowej zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

§ 6. Gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, z kluczem licencyjnym dla każdego Klienta.
 2. Zapewniamy dożywotnią gwarancję na oprogramowanie, w szczególności wsparcie techniczne Klienta. W przypadku gdy program nie działa poprawnie Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 8. Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwracamy 100% kosztów poniesionych przez Klienta.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://anty-plagiat.pl
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.